Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Rusmiddelpolitik

10. klasse Center Skive accepterer ikke brug af rusmidler, herunder heller ikke cigaretter, snus og dampere.

Enhver, såvel unge som voksne, har pligt til at reagere og gribe ind og italesætte at det er uacceptabelt.

 

Baggrund

Skolen ønsker via vores misbrugspolitik at medvirke til, at ingen unge er nødsaget til at stoppe i deres uddannelse på grund af et misbrug.

Vi tager ethvert misbrug meget alvorligt og ønsker aktivt, at medvirke til at hjælpe den unge ud af misbruget, og hvis muligt samtidig, at fastholde vedkommende i uddannelse.

Vi ønsker at være åbne og opsøgende i vores dagligdag omkring unges misbrug, således at emnet ikke tabuiseres, og at de unge selv kan bringe emnet op i et trygt og tillidsfuldt miljø på skolen.

Vi betragter et misbrug som en reaktion på en livssituation der kræver hjælp. Derfor må misbruget ikke ses isoleret fra resten af den unges sfære.

Vi ønsker at være tydelige i vores holdning til misbrug og har derfor valgt følgende politik på skolen. Det er den samme politik ungdomsuddannelserne i Skive følger.

Retningslinjer

Alkohol

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolens område eller til skolens arrangementer.

Narkotika, doping og andre rusmidler

Det er strengt forbudt at bruge, besidde, sælge eller videregive narkotiske stoffer, dopingpræparater og andre rusmidler.

Det er strengt forbudt at møde beruset, påvirket, skæv på skolen og til skolens arrangementer i øvrigt.

Ludomani og kortspil

Det er ikke tilladt at spille om penge eller andre værdigenstande på skolen eller at benytte skolens computere til spil om penge/værdigenstande.

Afhængighed af (online-) spil i fritiden kan være en barrierer for at tilegne sig læring og dermed at uddanne sig, derfor går skolen aktiv i dialog om misbrug heraf med hjemmet.

Rygning, Snus og dampere

Det er ikke tilladt at ryge, dampe eller bruge snus i skoletiden. 

Det betyder -  fra du møder til du har fri, på alle arrangementer skolen står for, studieture, ekskursioner mv..

Vi tilbyder rygestop kursus.

 

Forebyggelse

Skolen deltager i lokalområdets SSP og SSP+ samarbejde, hvor misbrug og den forebyggende indsats heraf koordineres mellem institutionerne og ungdomsuddannelserne.

Skolen afholder mindst 1 arrangement årligt for de unge om misbrug som overordnet emne.

Alt pædagogisk personale skal være opsøgende, imødekommende og inviterende til dialog med de unge om misbrug i deres daglige omgang med dem. Samtalerne vil være anerkendende og lyttende, med tydeligt tilbud om hjælp og støtte til unge med misbrug.

Personalet vil være gode rollemodeller og vigtige voksne, der tør spørge ind og udfordre den unge i sit syn på afhængigheden.

Personalet superviseres af, og konsulterer, Misbrugs Centeret i Skive som professionel partner i det forebyggende arbejde. Skolen samarbejder med politiet om præventive indsatser.

Skolen må aldrig bidrage til at fastholde misbruget i det skjulte.

Handling

 • Hvis skolens regler ikke bliver overholdt, kan det medføre omgående bortvisning fra skolen.

 • Hvert enkelt tilfælde vurderes separat.

 • Forældrene skal inddrages, telefonisk og skriftligt.

 • Udgangspunktet er altid at udvikle en handleplan sammen med pågældende.

 • Et vigtigt mål er, at afdække misbruget så hurtigt som muligt, og dermed blive i stand til

  at støtte pågældende ud af misbruget, inden skolegangen må afbrydes.

 • Dette nødvendiggør hurtig handling fra skolens side – er der mistanke om misbrug, skal

  der omgående reageres.

   

 • Såfremt den unges opførsel er til gene for undervisningen og/eller ikke overholder skolens retningslinjer generelt i en ”Nu og Her-situation”, kan han/hun bortvises fra undervisningen af læreren, umiddelbart herefter kontaktes hjemmet. Kontaktlæreren orienteres umiddelbart derefter.

Hvis der er mistanke om, at det er et misbrug, som er medvirkende til opførslen, skal den unge indkaldes til samtale dagen efter og ovenstående punkter følges. Skolens ledelse orienteres altid om ’Her&Nu’ situationer.

Al salg og anvendelse af rusmidler på skolens område vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udskoling.

 

Følgende punkter følges, hvis der er mistanke om et misbrug:

 • Den unge indkaldes til ”bekymringssamtale” af kontaktlærer. Trivselsvejleder kan deltage, og den unge informeres herom inden.

 • Der sendes et bekymringsbrev til hjemmet. Kontaktlæreren sørger for opfølgning herpå.

 • Hvis der er tale om misbrug, og hvis pågældende er motiveret for samtale, tager Trivselsvejlederen kontakt til de respektive instanser der kan bidrage til at hjælpe den unge. Endvidere inddrages hjemmet i problemstillingen m.h.p. samarbejde . Hjemmet orienteres altid når skolen inddrager eksterne parter og der aftales et møde.

 • Mødet skal resultere i en handleplan som den unge skal bidrage aktivt til. Trivselsvejleder skal fungere som bindeled mellem den pågældende ung, lærer og eksterne samarbejdspartnere og er ansvarlig for, at der udarbejdes en handleplan, der søger at fastholde den unge i uddannelse på betingelse af, at den unge modtager hjælp til at afslutte misbruget. Af handleplanen skal også fremgå, hvilke personer på skolen der er involveret, og hvad hver især er ansvarlig for i det videre forløb.

 • Så vidt muligt skal pågældende fastholdes i uddannelsen, men overholdes handleplanen ikke trods opfølgning og opbakning, inddrages skolelederen med henblik på at vurdere om der fortsat kan være et samarbejde. Dette sker ved et møde hvor såvel den unge som forældre er repræsenteret.

Hvis den unge ikke er motiveret for behandling eller vejledning gøres pågældende opmærksom på skolens misbrugspolitik, og der aftales en udskolingsplan der udarbejdes sammen med en UU vejleder.

Relevante instanser

Såfremt et misbrug bliver kendt og den unge ønsker hjælp er følgende mulige hjælpere:

 • Sagsbehandler fra Ungeteamet i Skive Kommune
 • Misbrugskonsulenter til unge fra Misbrugs Centeret i Skive
 • Skolenstrivselsvejleder 
 • Skolens kontaktlærere
 • Støtte-kontaktpersoner 
 • Gademedarbejdere

 

Opfølgning og overlevering

En indsats skal altid følges op løbende med den unge af dennes kontaktlærer.

Ved overgang mellem 10. klasse Center og Ungdomsuddannelse aftaler kontaktlærer og vejleder med den unge og forældrene, hvordan den modtagne institution skal orienteres om misbruget og den indsats der har været foretaget. Således at den modtagne institution fortsat kan støtte op og medvirke til at den unge kommer helt ud af misbruget og forstsat fastholdes i uddannelse.

Hvis du vil vide mere...

https://centerforpsykiatriogrusmiddel.skive.dk